กิจกรรมปลูกป่าชายเลน "รักคุณ รักษ์โลก" อ. คลองโคน จ.สมุทรสงคราม

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เชิญชวนผู้มีจิตอาสาทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ "รักคุณ รักษ์โลก" ปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยผลิตออกซิเจนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยังได้ร่วมกัน เก็บขยะในบริเวณป่าชายเลนที่ซัดมาจากชุมชน สร้างโลกสีเขียว คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และพากลุ่มลูกค้าจิตอาสา จำนวน 130 ท่าน ร่องเรือศึกษาธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกต้นโกงกางกันพื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณพื้นที่ 1 ไร่ ณ อำเภอ คลองโคน จังหวัด สมุทรสงคราม